Contoh teks pembawa acara (MC) bahasa jawa acara kematian

ayo-skak

Sekcam Wonogiri, Suparno saat memberikan sosialisasi aplikasi layanan Ayo SKAK di Dusun Prampelan, Sendang, Kamis (7/11). (Dok.desa.id – foto : Agung)

Pranatacara Sripah

ayo-skak

Sekcam Wonogiri, Suparno saat menyampaikan pidato sambutan pada acara pemakaman warga di Dusun Prampelan, Sendang.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Panjenenganipun para rawuh, para takziyah ingkang kinurmatan, para sesepuh, saha para pinisepuh ingkang minulya. Ugi panjenenganipun para kadang mudha ingkang sami asung bela sungkawa, ingkang linambaran ing tresna lan asih.

Sugeng rawuh, wilujeng siang, lan sugeng pepanggihan.

Langkung rumiyin mangga kula panjenengan sedaya ngluhuraken asmanipun Gusti Ingkang Maha Agung, Allah SWT, ingkang sampun paring welas dhumateng kula panjenengan sedaya saengga kula panjenengan sedaya saged kempal kanthi pinaringan karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking menika, sumangga nuwun kula dherekaken sesarengan ngonjukaken raos syukur kanthi maos kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil ‘alamin…

Madyaning panandhang ing kalenggahan punika, kula ingkang piniji dening para kulawarga panandhang, inggih panjenenganipun Bp. Ahmad, kinen njejeri minangka pambiwara ingkang tartamtu kaeneraken wonten tata upacara bidhaling layon.

Innalillahi Wa Innailaihi Raji’un…

Sampun murud ing kasedan jati ing dalem yuswa 75 tahun, swargi Bp. Ghufron Muhtadi rikala dinten Kemis surya kaping 11 September 2019 watawis tabuh 10, awit saking lantaran nandhang gerah sawatawis wekdal.

Para pambela sungkawa, para takziyah, takziin ingkang kinurmatan.

Keparenga kula ngaturaken menggah urut reroncening adicara upacara bidhaling layon ingkang sampun karakit dening para kadang kulawangsa.

1. Pambuka.

2. Atur Dhuhkita Sabda Kulawarga.

3. Taushiyah.

4. Jenazah kaangkataken.

5. Pambidhaling layon saha katutup donga saking Bp. Budi minangka Modin.

Para pambela sungkawa ingkang kinurmatan, mekaten reroncening adicara ingkang rinakit dening para kulawarga, nuwun.

1. Sumangga adicara bidhaling layon dipunbuka kanthi waosan Basmalah.

Bismillahirrahmanirrahim…

Maturnuwun, acara ingkang angka setunggal sampun kalampahan.

2. Acara ingkang angka kalih inggih menika atur Dhuhkita Sabda Kulawarga. Dhumateng Bp. Ahmad sumangga. [pre-memori]

Maturnuwun.

3. Ngancik acara ingkang angka tiga inggih menika Taushiyah. Ingkang badhe dipunpimpin dening Ibu Nadya. Dhumateng Ibu Nadya sumangga. [pre-memori] Ibu Nadya kula aturaken agunging panuwun.

4. Ingkang salajengipun para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan, angkating layon badhe kaleksanan dening para kulawarga panandhang, ingkang punika dhumateng panjenenganipun para kulawarga ingkang piniji hamanggul pethining layon kasumanggakaken. [pre-memori]

5. Layon badhe kapetak saha kasarekaken wonten ing astana laya Suwaung Kali Amba sru panyuwunipun para panandhang. Sakderengipun pambidhaling layon, dipunwiwiti ndedonga konjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang murbeng dumadi, wondene ingkang piniji nuninggih panjenenganpun Bp. Budi minangka modin. Dhumateng Bp. Budi wekdal kasumanggakaken. [pre-memori]

Mugi alusipun suwargi Bp. Ghufron Muhtadi tansah pinaringan pangapunten saha tansah katampi anggenipun sowan ngarsa Gusti ingkang maha Agung, Aamiin..

6. Lajeng mbok bilih para pambela sungkawa mboten wonten pambengan, kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon dumugi ing astana laya Suwaung Kali Amba. Wondene wonten pakaryan ingkang wigati kulawarga panandhang namung saget ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur.

Kula pribadi minangka pranatacara mbok bilih anggen kula ngaturaken urut reroncening adicara wonten kiranging trapsila, suba sita miwah kiranging basa, kula nyuwun lubering pangaksama.

Ing wasana akhirul kalam, wabilahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum wr. wb.

Panyerat : Icha Maharani Umaira

Jurusan : Sastra Jawa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

About sendang-wonogiri 624 Articles
kami hanya sangat ingin tahu...kami ingin meniru mereka yang luar biasa, yang sederhana dalam ucapan dan tulisan, tetapi hebat dalam tindakan...

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan